กิจกรรมอบรมโครงการพิเศษ “สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Online Microsoft Team ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง อ.สุรีย์พร ธัญญะกิจ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศุนย์ฯลำปาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมฯ พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบและการเตรียม ก่อนที่จะนำเข้าสู่การอบรมฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตามที่ผู้สอนมอบหมายด้วยระบบ On-air และเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากอาจารย์ประจำสาขาฯ ณ ห้องประชุม SDU Online learning room14 วันที่ 9-10 มกราคม 2564 

  

 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Webinar “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการเชฟพรีเมียม