ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Webinar “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning” (star) ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ผ่านโปรแกรม (MS Teams) โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning” ประเด็น ทำอย่างไรให้ผู้เรียนสนใจเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน (laptop) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

  

การประชุมการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาจีน สำหรับเยาวชน (YCT) ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการพิเศษ "สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ