ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาจีน สำหรับเยาวชน (YCT) ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินการความร่วมมือในการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน สำหรับเยาวชน (YCT) ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2564 

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(12)/2563
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Webinar “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning”