คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_buy_book104.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุพร้อมการทุบรื้อถอนและปรับพื้นที่อาคารบ้านพักรับรอง ๓ จำนวน ๑ หลัง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 2/2564