ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ทาง Application Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิพากษ์ทั้งในส่วนของโครงสร้างของหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตามหลักการของ Outcome Based Learning : OBE และมีความสอดรับกับปรัชญาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้

  

คณะครุศาสตร์ มสด. ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และฟังบรรยาย หัวข้อ "การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21"
สำนักกิจการพิเศษ มสด.จัดประชุมออนไลน์ ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 01(41)/2564