หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายการบริหารวิชาการและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในการนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แจ้งเรื่องการจัดการเรียนสอน การพัฒนาทักษะด้านภาษา และกิจกรรมของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(21)/2564
คณะครุศาสตร์ มสด. ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และฟังบรรยาย หัวข้อ "การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21"