ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ใบสมัครองค์การนักศึกษาปี2564

แจ้งกำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนมกราคม 2564 และการปักอัดน้ำยาป้องกันปัญหาปลวกบริเวณต้นไม้ ภายในพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย-กองอาคารและสถานที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา 🖥 บริเวณชั้น 1 ลาน VL (ประตูฝั่งด้านหลังอาคาร 11) ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนเข้าใช้งาน