ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายแะลการประเมินผลสัมฤธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 2-สถาบันพระปกเกล้า