การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประชาสัมพันธ์บริการสินเชื่อสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ-ธนาคารออมสิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทาน ปี พ.ศ.2564 แก่ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.