บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลโทร 0 2241 7191-5 ต่อ 4121-4124
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต