ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม. สวนดุสิต อบรมออนไลน์หลักสูตร  “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร”  ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 9 (ออนไลน์) สำหรับบุคคลภายนอก (เสียค่าสมัครอบรมในราคาเท่ากับการอบรมแบบOn-site) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร  โดยมี  ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม และ อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ เป็นวิทยากร ร่วมบรรยายและ Workshop ออนไลน์  แบบ fact to face เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้อบรมอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม   2564   น. ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต