ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาคารสมเด็ยพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19