คลิก 

สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1 สมัครผ่านออนไลน์ที่https://bit.ly/3jBrQ3k รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163 หรือ 089-6880865