กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลโทร 0 2241 7191-5 ต่อ 4121-4124