ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2(19)2564 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย เรื่องพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564