ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียนรวมและเอนกประสงค์ (ส่วนปรับปรุงอาคาร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมการบริการ ตามมาตรฐาน Universal Design สำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการและคนทุกคน จำนวน ๑ รายการ