ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8(19)/2564 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ….ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564