คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/1_draft/e_bid14641.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการบริการการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับห้อง ๑๑๓๐๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง