คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/2_notice/e_bid12642.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ(VRF/VRV) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)