คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/objective_plan/spread_renovate_kitchen_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียนรวมและเอนกประสงค์ (ส่วนปรับปรุงอาคาร) มหาวิทยาลัย สวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Education Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๔