คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_make_fence_B32.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องการบิน อาคาร ๓๒ ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง