รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระเรื่องข้อเสนอแนะและแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ  ห้องประชุมชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

  

แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจเข้าปฏิบัติงานร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพ อสม. อสต. และแกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(32)/2564