กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจเข้าปฏิบัติงานร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพ อสม. อสต. และแกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี