กิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Online Microsoft Team โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อ.เสาวธาร สมานิตย์ ประธานสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ และเนื้อหากิจกรรมการฝึกอบรม  ก่อนที่จะนำเข้าสู่การอบรมในระบบ On-air ต่อไป 

  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าแนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการ