เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าแนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการ โดยศูนย์ฯลำปาง ได้เดินทางไปยังสถาบันการศึกษาตามเขตพื้นที่และจังหวัดต่างๆ ได้แก่

จังหวัดลำพูน

1.โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

2.โรงเรียนเมฑีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

3.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

  1. 4. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน
  2. 5. โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง

จังหวัดเชียงใหม่

  1. 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
  2. 2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

3.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

  1. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  2. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  3. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
  4. โรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย

จังหวัดลำปาง

1.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

2.โรงเรียนเมืองปานวิทยา

  1. 3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
  2. 4. โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

 

 

จังหวัดแพร่

1.โรงเรียนพิริยาลัย

2.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

3.โรงเรียนลองวิทยา

จังหวัดน่าน  

1.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

2.โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.โรงเรียนห้องสอนศึกษา

2.โรงเรียนปายวิทยาคาร

3.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

 

 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพแผนการสอนโดยใช้การทดลองเป็นฐานแบบสองภาษา (Bilingual) ออนไลน์
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน