คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ mangoSTEEMS จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพแผนการสอนโดยใช้การทดลองเป็นฐานแบบสองภาษา (Bilingual) เบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของคุณครู  สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ เทคนิคการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาด้วยรูปแบบที่สอดรับวิถีใหม่ โดยรูปแบบการอบรบครั้งนี้เป็นการออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีวิทยากรปฏิบัติการสอนแบบกลุ่ม ผู้เข้าอบรมและวิทยากรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแบบสองทาง โดยมีทีมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย

  • ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
  • คุณกิตติภัฏ เฉลยทรัพย์ ผู้จัดการบริษัท MangoSTEEMS
  • ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

 ผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้อง MangoSTEEMS อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ผ่านมา

  

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าแนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ