รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมจิบกาแฟ  “สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพแผนการสอนโดยใช้การทดลองเป็นฐานแบบสองภาษา (Bilingual) ออนไลน์