ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะผู้บริหาร เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกัน โดยได้หารือแนวทางเบื้องต้นที่จะให้ความร่วมมือกันในด้านของการจัดการสอน และอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จะเริ่มต้นการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(33)/2564
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ”