ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(33)/2564 โดยกรรมการบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

  

สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมขจรฟาร์ม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช