ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะทำงาน ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน และการจำหน่ายเมล่อนของหอมขจรฟาร์มพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หอมขจรฟาร์ม ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1(33)/2564