หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบออน์ไลน์ Google Meet ซึ่งเป็นกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอสินค้าออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากร ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี , ผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ , ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

  

คณะวิทยาการจัดการ จัดคลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 โครงการ การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมขจรฟาร์ม