คณะวิทยาการจัดการ จัดคลินิกให้คำปรึกษาในโครงการ การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น สำหรับคณาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข รศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และรศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ณ ห้องประชุม 335 ห้อง 337 และ 338 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก