ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองคณบดีโรงเรียนการเรือนและคณะทำงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือและพิจารณารายละเอียด เพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และห้องครัวอาคารพจมาน นอกจากนี้ได้ร่วมกับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และคณะทำงาน ประชุมหารือและพิจารณารายละเอียดโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ และห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564