น้ำอบไทยสวนดุสิต น้ำอบไทย จากสูตรกลิ่นกระดังงา สู่ความหอมของกลิ่นดอกไม้รวมนานาพันธุ์ เคล็ดวิชาดั่งเดิมจากสูตรเฉพาะ ของอาจารย์ หม่อมราชวงศ์ สะอิ้งมาศ นวรัตน์ นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย ซึ่งยังคงรักษาไว้ ในคุณค่าของความเป็นสวนดุสิต
ชุดละ ๑๙๙ บาท (ประกอบด้วย น้ำอบไทย , ดินสอพองอบร่ำ และบุหงา)
น้ำอบไทย ขวดละ ๕๙ บาท
ดินสอพองอบร่ำ ๗๙ บาท
บุหงา ๗๙ บาท
สั่งจองได้แล้ววันนี้ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร.๐๒-๒๔๔-๕๓๗๒-๕ , ๐๒-๒๔๔-๕๕๕๙

https://www.youtube.com/watch?v=mCfb4rpm4O8

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและระบบปรับอากาศรวมศูนย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิรางกรณ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔