คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/3_outcome/e_bid12643.pdf

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมในโครงการ ‘Kids Camp’ สำหรับน้องๆ หนูๆ เรามีกิจกรรมตามช่วงอายุ และความสนใจของผู้ปกครอง เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และช่วยพัฒนาของน้องๆอย่างเหมาะสม
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ(VRF/VRV) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔