คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ ให้บริการงานพิมพ์หลากรูปแบบ พร้อมออกแบบและจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ โทร. 0 2244 5080