คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_buy_supply_R1110.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด (ส่วนปรับปรุงพื้นที่อาคาร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาล่ามภาษามือ