ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 94 หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2564 (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล จำนวน 3 รางวัลจากยูเนสโก-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา เพือดำเนินการประกวดราคา (Tender Management :TM) โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้าของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยฯ-สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ