ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อดำเนินการพิจารณา รายชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีตามข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 ณ ประชุม VIP 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  

  

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเพณีสงกรานต์