คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/objective_plan/spread_buy_Land_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)