ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งหัวข้อการสนทนาเกี่ยวข้องกับความต้องการ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา รวมทั้งด้านอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการครบทั้ง 8 คณะเรียบร้อยแล้ว โดยประชุมผ่านทาง Zoom Meeting เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

  

ม.สวนดุสิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๔
ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อรายงานผลการจัดซื้อที่ดิน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี