รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศ และนักศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ในการจัดดอกไม้ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564”
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พบนักศึกษาโรงเรียนการเรือน