คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_repair_lift_SDU.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอระเหยพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนปฏิบัติการบริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รายการซื้อที่ดิน ณ จังหวัด สุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง