คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_land_Supan.pdf

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเกียรติให้เป็นผู้วางผ้าไตร และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดสำรับอาหารถวายเพลคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ณ วัดปงสนุก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รายการจ้องออกแบบอาคาร ฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง