โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และกองประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์ดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ และโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง Mock Up, ห้องพัก Premier Floor โรงแรมสวนดุสิต เพลส, Dusit Bistro co-working space และ ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ  วันที่ 7 เมษายน 2564

  

โรงแรมสวนดุสิต เพลส จัดอบรมหลักสูตรมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564