โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก และกิจกรรม Workshop การแต่งหน้าเค้ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยมีนายศิริ วัฒนาพร หัวหน้าแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และทีมวิทยากรจากโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีวินัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่สังคมสากลได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  

แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล วิทยากรรับเชิญอบรมการดูแลสุขภาพในวัยทำงานของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และกองประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์