ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การดำรงชีวิตในแต่ละวันจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สุขภาพจิตใจ รวมถึงด้านการบริโภค การดูแลสุขภาพของคนในช่วงวัยทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปได้อย่างมีศักยภาพ การนำศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยในการบำบัดรักษาอาการของโรค ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ช่วยในเรื่องการบริโภคอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ช่วงชีวิตที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ทางผู้ดำเนินกิจกรรม นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ ได้เชิญ แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในวัยทำงานของบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ช่วงสถานการณ์ โควิด-19” ประกอบด้วย อาหารไทยต้านโควิด-19 สรรพคุณเด็ดสยบไวรัส เต้นห่างไกลโควิด แบบ baby shark   นวดตนเองป้องกันโรค Office Syndrome แก้อาการก่อนจะลุกลาม มาทำน้ำผลไม้ ตำรับยาสมุนไพรดื่มปรับสมดุลร่างกาย แก้โรคทางเสมหะ แก้หวัด อาการไอ เสริมภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงกันเถอะ  สมาธิบำบัดแบบ SKT ปรับสภาพร่างกาย ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดข้อ และหัวเราะบำบัดเสริมใจให้แกร่งสู้ภัยโควิด-19 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ห้อง 322 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(21)/2564
โรงแรมสวนดุสิต เพลส จัดอบรมหลักสูตรมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม