ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(7)/2564 โดยมีวาระเรื่องการจัดกิจกรรม THM : Turn Your Dreams into Realiy สานฝันอาชีพสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซด์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่องการติดตามการเร่งรัดการสอบ TOEIC รหัส 60 ฯลฯ  ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3

  

 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2564
กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(21)/2564