ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชา 1500202 ความเป็นสวนดุสิต 3(2-2-5) เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการชิ้นงานสำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการนวัตกรรม เกณฑ์การพิจารณาผลงานระดมความคิดออกเป็นผลงานนวัตกรรม และสรุปการประเมินการสอน ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 5  และผ่าน Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564