ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กรณีที่นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษามาแล้วก่อนประกาศลดค่าเทอม 20% ติดต่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอน และเพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือใช้ e-mail ของนักศึกษา (e-mail ของมหาวิทยาลัย) ในการส่งเอกสารหลักฐาน